Opracowania informacyjne PTPiREE


Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”

Data publikacji: 2019.05.13

Kolejna edycja raportu branżowego „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2018 roku. Interesujące dla Czytelników mogą być kwestie dotyczące inwestycji, innowacji, współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2018 roku.

Plik do pobrania: raport_ptpiree.pdf


Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”

Data publikacji: 2018.05.21

Kolejna edycja raportu branżowego „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2017 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności  i elektromobilności. Interesujące dla Czytelników mogą być także kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku.

Plik do pobrania: raport_ptpiree.pdf


Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Data publikacji: 2018.03.09

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowało Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Dokument jest rekomendowany do stosowania przez poszczególnych operatorów na zasadach dobrowolności.

Kodeks prezentuje główne zadania przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii i jasno oddziela te zadania od przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą czy wytwarzaniem energii. W intencji autorów dokument ma za zadanie pokazać w sposób możliwie pełny i zrozumiały sposób działania oraz cele, do których dążą operatorzy systemów dystrybucyjnych.

W Kodeksie znalazły się opisy działań realizowanych przez OSD oraz wymagania, jakie można stawiać przed operatorami w zakresie przyłączania do sieci oraz świadczenia usług dystrybucji energii. W osobnym punkcie odniesiono się do możliwych przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych pracami modernizacyjnymi na sieci lub awariami masowymi.

Pliki:

wersja polskojęzyczna:     wesja pdf
wersja anglojęzyczna:        
wesja pdf


Raport o skali incydentów kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej za 2016 r.

Data publikacji: 2017.10.02

Plik do pobrania: raport_2016.pdf


Raport „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna”

Data publikacji: 2017.05.24

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2016 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Ważną częścią opracowania są wypowiedzi Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando.

Plik do pobrania: raport_ptpiree_dane2016.pdf (aktualizacja na dzień 07.07.2017 r.)


Dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktów ładowania samochodów elektrycznych

(zgodne ze stanem prawnym z 1 marca 2017 r.)

Data publikacji: 2017.05.24

Plik do pobrania: ulotka_ptpiree_e-mobility.pdf


Raport PTPiREE z obszaru przesyłu i dystrybucji

Data publikacji: 2016.10.27

Ponad 7000 km nowych linii energetycznych wybudowali najwięksi operatorzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w 2015 roku. Taka długość pozwoliłaby dwukrotnie opleść całą Polskę wzdłuż jej granic.

Jak wynika z opublikowanego raportu w 2015 roku powstało dokładnie 7186 km nowych linii energetycznych. Tym samym łączna długość linii energetycznych w Polsce przekroczyła 770 tys. kilometrów. Dane o długości linii energetycznych to tylko wybrane informacje jakie znalazły się w dorocznym opracowaniu. Raport podsumowuje w liczbach najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu elektroenergetycznego. Znajdują się tam informacje m.in. o liczbie elektrowni przyłączonych do sieci poszczególnych operatorów, czy też liczbie przyłączonych prosumentów.

Raport podsumowuje także najważniejsze inicjatywy realizowane przez PTPiREE. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie regulacji jakościowej, współpracę z branżą telekomunikacyjną czy też współpracę z samorządami terytorialnymi. W dokumencie przedstawiono także najważniejsze projekty realizowane przez poszczególnych członków PTPiREE (Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, Polskie Sieci Elektroenergetyczne) w 2015 roku. W raporcie znalazły się także wypowiedzi  Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pliki: raport


Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna - raport PTPiREE

Data publikacji: 2015.10.07

Raport jest analizą poświęconą energetyce sieciowej. Przedstawia w sposób kompleksowy i przekrojowy najważniejsze wydarzenia, trendy i zmiany, które mają miejsce na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach.

Każdy z rozdziałów raportu poświęcony został prezentacji wybranego aspektu sektora elektroenergetycznego. Przybliżenie roli operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz przygotowane zestawienia statystyczne zapewniają merytoryczną podstawę do analizy kierunku rozwoju energetyki sieciowej.

Przegląd trendów na innych rynkach energetycznych, głównie europejskich, oraz rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obrazują perspektywy przyszłego rozwoju energetyki sieciowej. Inwestycje zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i plany rozwoju sieci przesyłowej ilustrują kierunek rozwoju elektroenergetyki w Polsce.

Plik do pobrania: ptpiree_raport.pdf


Deklaracja Operatorów Systemu Dystrybucyjnego

Data publikacji: 2014.10.02

Europejskie Stowarzyszenia działające w obszarze elektroenergetyki: Eurelectric, CEDEC, EDSO for SG oraz GEODE opracowały oraz przyjęły Deklarację Operatorów Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dotyczącą wkładu OSD w europejską transformację energetyczną.

Deklaracja przedstawia podstawowe cele działania europejskich OSD, które zgodne są z polityką klimatyczno-energetyczną UE. Deklaracja wyraża również poparcie dla dążeń związanych z optymalizacją pracy sieci, rozwojem inteligentnych sieci, zapewnieniem długofalowego rozwoju sieci dystrybucyjnych nastawionego na nowe wyzwania. Jednocześnie te nowe wyzwania stawiane przed OSD, muszą mieć poparcie w odpowiednich taryfach za świadczone usługi, które umożliwią realizacje nowych zadań.

Plik do pobrania: deklaracja_osd.pdf


Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja uproszczona

Data publikacji: 2014.04

Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny, druga natomiast pokazuje metody obniżenia wysokości rachunków za energię.

Pliki do pobrania: broszura_uproszczona.pdf / broszura_rozszerzona.pdf


Generalna Umowa Dystrybucji umożliwiająca świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K)

Data publikacji: 2013.12.12

W związku z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, w grudniu 2013 r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE oraz TOE dotyczące aktualizacji zapisów wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji umożliwiającej świadczenie przez sprzedawców usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci niskich napięć (GUD-K).

Plik do pobrania: umowa_gud-kompleksowy.pdf


Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce

Data publikacji:    2010.07.07

Studium stanowi podsumowanie prac zespołu składającego się z pracowników Instytutu Energetyki w Gdańsku, Ernst & Young Business Advisory, kancelarii prawnej DLA Piper Wiater oraz przedstawicieli PTPiREE.

Pliki do pobrania: raport_koncowy_ami_11_06_2010.pdf,  ami_eng.pdf (wersja angielska)


Raport Polityki energetyczne państw MAE: Polska 2011. Przegląd

Data publikacji: 2011.06.30

Raport przygotowany przez specjalistów z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Energy Policies of IEA Countries: Poland 2011 Review - wersja polska (Polityki Energetyczne Państw MAE: Polska 2011 Przegląd) przetłumaczony w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki.

Plik do pobrania: polityki_energetyczne_panstw_mae_przeglad_polska_2011.pdf


Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej

Data publikacji: 2009.02.23

Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo-energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Plik do pobrania: raport.pdf


Wzorzec generalnej umowy dystrybucji (GUD)

Data publikacji: 2009.12.09

W październiku 2009r. zakończone zostały wspólne prace PTPiREE i TOE przy udziale URE, nad zapisami wzorca GUD. Wzorzec ten został przez Radę i Zarząd PTPiREE zaaprobowany jako rekomendowany wzór zapisów generalnych umów dystrybucji zawieranych przez OSD ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Plik do pobrania: umowa_gud_2009_10_05.pdf