Regulacje

Regulacje – Legislacja

Działamy w obszarze legislacji, gdzie staramy się tworzyć nowe rozwiązania i wypracowywać wspólne stanowiska w sprawach ważnych dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W szczególności koncentrujemy się na nowych wymaganiach stawianych OSD oraz OSP, wynikających m.in. z wdrażania przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego.

Inicjujemy i monitorujemy prace nad nowymi przepisami dotyczącymi działalności przedsiębiorstw energetycznych. Analizujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych na każdym etapie prac. Korzystamy przy tym ze statusu organizacji społecznej -  PTPiREE działa w oparciu o ustawę – Prawo o stowarzyszeniach.

Koncentrujemy się przede wszystkim na:

  • ustawie – Prawo energetyczne oraz wydawanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
  • przepisach regulujących posadowienie infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw sieciowych,
  • przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania terenu oraz ograniczeń z nich wynikających w kontekście posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej,
  • ustawie o odnawialnych źródłach energii,
  • przepisach regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • przepisach regulujących kwestię efektywności energetycznej oraz jakości energii,
  • wszelkich przepisach dotyczących działalności OSD i OSP, w tym regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, przepisach podatkowych i proceduralnych.

Aktywnie angażujemy się w prace nad strategicznymi dokumentami rządowymi z zakresu polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Monitorujemy również inicjatywy prawodawcze Unii Europejskiej i prezentujemy polskie stanowisko poprzez europejskie stowarzyszenie EURELECTRIC oraz podczas konsultacji prowadzonych przez poszczególne resorty.

Prace w zakresie legislacji są prowadzone przez przedstawicieli OSD i OSP w Radzie Dyrektorów ds. Prawa.

Regulacje – Taryfy

W obszarze taryf koncentrujemy się na omawianiu zagadnień taryfowych i wypracowywaniu wspólnych stanowisk i opinii. Wspieramy ścisłą współpracę przedstawicieli OSD z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki. Działania w obszarze taryf prowadzone są przez przedstawicieli OSD i OSP w Radzie Dyrektorów ds. Taryfowych.