Kampanie informacyjne i edukacyjne

W ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej PTPiREE przeprowadziło kilka kampanii dotyczących funkcjonowania energetyki w Polsce.

Nasze przykładowe inicjatywy:

  • Rynek energii

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” na temat rynku energii oraz roli operatorów systemu elektroenergetycznego. Kampania realizowana była w latach 2014-2015 we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz operatorem systemu przesyłowego.

W ramach kampanii PTPiREE prowadziło szereg różnorodnych działań skierowanych do klientów indywidualnych, mediów, właścicieli gruntów oraz decydentów. Celem realizowanych aktywności było przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat roli i efektów działań operatorów oraz bieżących wyzwań związanych z zapewnieniem niezawodnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Kampania edukacyjna prezentowała zalety prowadzenia długofalowej i stabilnej polityki regulacyjnej oraz wspierania modernizacji i inwestycji sieci ze strony organizacji rządowych.

 

  • Inteligentne sieci energetyczne

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Inteligentne sieci - dla domu, środowiska i gospodarki", realizowana była w latach 2013 - 2014 we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych, operatorem systemu przesyłowego, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Towarzystwem Obrotu Energią.

Kampania obejmowała szereg działań aktywnej edukacji prośrodowiskowej w zakresie racjonalnego i efektywnego użytkowania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnego opomiarowania.

Podstawowymi elementami kampanii były m.in. badania opinii publicznej, działania badawcze i edukacyjne w budynkach demonstracyjnych z zainstalowanymi inteligentnymi licznikami, kampania edukacyjna w prasie, telewizji i Internecie, dystrybucja broszur informacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla monterów liczników i pracowników infolinii, ogólnopolska konferencja i debaty eksperckie.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

  • Przeciwdziałanie kradzieżom infrastruktury energetycznej

PTPiREE uczestniczyło w pracach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, w tym w ramach powołanej w grudniu 2013 r. Fundacji będącej organem wykonawczym Memorandum.

Memorandum zostało podpisane w sierpniu 2012 r. z inicjatywy prezesów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Oprócz przedstawicieli PTPiREE przystąpili do niego także m.in. przedstawiciele Orange SA, Netii S.A., Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, PKP PLK oraz Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Inicjatywa uzyskała poparcie Komendanta Głównego Policji, który zobowiązał komendantów wojewódzkich Policji do objęcia szczególnym nadzorem wszystkich spraw związanych z kradzieżą i dewastacją infrastruktury.

Przedstawiciele PTPiREE uczestniczyli w Komitecie Sterującym Memorandum oraz pełnili społecznie funkcje w Zarządzie Fundacji.

Wśród działań Memorandum i Fundacji należy wyszczególnić stworzenie systemu międzybranżowej wymiany informacji dotyczących kradzieży - Platformy Incydentów Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury (PIKiD), przeprowadzenie kampanii społecznej przeciwko kradzieżom i dewastacjom infrastruktury, monitorowanie propozycji regulacji prawnych oraz prowadzenie prac nad projektami zmian obowiązujących przepisów, np. ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o odpadach.

 

  • Bezpieczniej z prądem

Ogólnopolski Program edukacyjny „Bezpieczniej z prądem”, realizowany był w latach 2002-2010 we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorem systemu przesyłowego.

Program miał na celu podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

W ramach Programu przeprowadzane były konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne), pokazy filmów edukacyjnych i specjalne prelekcje na temat zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej i korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również konkursy dla nauczycieli na opracowanie konspektów zajęć nt. bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

W ramach Programu opracowano i rozpowszechniono wiele materiałów edukacyjnych, w tym broszury, ulotki, dodatki edukacyjne oraz krótkometrażowy animowany film edukacyjny dla dzieci pt. „Bezpieczniej z prądem”.

 

  • Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj

Wspieraliśmy akcję Enei Operator dotyczącą bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj”. Projekt zainaugurowano 9 maja 2016 roku w Poznaniu. Partnerami akcji była również Policja i wielkopolska Państwowa Straż Pożarna. Podczas inauguracji odbyła się premiera animowanych spotów edukacyjnych, konkursy dla uczniów oraz pokazy i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, przeprowadzone przez strażaków oraz ratowników i wolontariuszy Enei. Ideą kampanii informacyjnej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj” było pokazanie, zarówno dzieciom i dorosłym, jak nie należy postępować i czego należy unikać w pobliżu infrastruktury energetycznej.