Energetyka w Polsce

 

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

Ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej jest gwarantowana przez zespół podmiotów tworzących podsystemy w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Podmioty te stanowią odrębne jednostki podlegające oddzielnym instytucjom i regulacjom. Podsystemy tworzące KSE to:

• podsystem wytwórczy - są to wszystkie źródła wytwórcze na terenie kraju,

• sieć przesyłowa - składający się z linii najwyższych napięć (NN) o napięciu 200 i 400 kV oraz stacji energetycznych najwyższych napięć,

• sieć dystrybucyjna – dostarczająca energię elektryczną do odbiorców za pomocą linii energetycznych o napięciu 110 kV i niższym oraz stacji energetycznych wysokiego i średniego napięcia.

Obrót

Spółki obrotu tj. firmy zajmujące się handlem energią kupują energię od wytwórców i sprzedają ją odbiorcom finalnym. Ceny i warunki transakcji są indywidualnie ustalane pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię lub wynikają z zasad jej zakupu.

Szczególną grupę stanowią firmy zajmujące się handlem energią powstałe w konsekwencji rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i dystrybucyjnej ówczesnych Zakładów Energetycznych.

Firmy te sprzedają energię klientom stanowiącym gospodarstwa domowe zlokalizowanym na terenie funkcjonowania byłych Zakładów Energetycznych, w wyniku podziału których powstały. Sprzedają one energię po cenach określonych w taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.