Energetyka w Polsce

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Nazwą „KSE” określamy cała infrastrukturę przeznaczoną do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Jest ona połączona w system, dzięki czemu KSE zapewnia ciągłą realizację dostaw energii elektrycznej w Polsce. Podmioty obsługujące poszczególne elementy KSE stanowią odrębne jednostki, podlegające oddzielnym instytucjom i regulacjom.

Na KSE składają się:

  • podsystem wytwórczy - czyli wszystkie źródła wytwarzające energię elektryczną w Polsce,
  • sieć przesyłowa - składająca się z linii najwyższych napięć (NN) o napięciu 200 i 400 kV oraz stacji energetycznych najwyższych napięć,
  • sieć dystrybucyjna – dostarczająca energię elektryczną do odbiorców za pomocą linii energetycznych o napięciu 110 kV i niższym oraz stacji energetycznych wysokiego i średniego napięcia.

Obrót energią elektryczną

Spółki obrotu tj. firmy zajmujące się handlem energią kupują ją od wytwórców i sprzedają odbiorcom. Ceny i warunki transakcji są indywidualnie ustalane pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię.

Szczególną grupę stanowią firmy zajmujące się handlem energią powstałe w konsekwencji rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i dystrybucyjnej ówczesnych Zakładów Energetycznych.

Firmy te sprzedają energię klientom zlokalizowanym na terenie funkcjonowania byłych Zakładów Energetycznych, w wyniku podziału których powstały. Sprzedają one energię po cenach określonych w taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.