STATUT

Polskiego Towarzystwa
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Tekst jednolity, przyjęty przez XIX Zgromadzenie Krajowe

w Poznaniu, dnia 2 lipca 2013 r.

 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej” zwane dalej „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada pełną osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Poznań.

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń
i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 4

Za zasługi dla Towarzystwa i szeroko pojętej energetyki mogą być przyznawane odznaki PTPiREE określone Regulaminem nadawania odznak PTPiREE oraz inne wyróżnienia.

 

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
 2. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego i organizacyjnego w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej.
 3. Wspieranie rozwoju rynku energii elektrycznej.
 4. Reprezentowanie interesów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych wobec organów administracji publicznej, podmiotów z branży elektroenergetycznej, mediów oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do równoważenia interesów przedsiębiorstw elektroenergetycznych i ich odbiorców.
 6. Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
 7. Wykonywanie analiz taryfowych i proponowanie kierunków zmian w tym zakresie.
 8. Organizowanie i koordynowanie pomocy dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych i związanych z nimi osób fizycznych znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Środkami działania są:

1. Wszelka działalność statutowa mająca na celu realizację zadań zawartych w § 5 i określona interesami członków, a w szczególności:

a)    reprezentowanie interesów członków związanych z przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej,
b)    występowanie z inicjatywami do właściwych władz i organizacji,

2. Wszelka działalność gospodarcza określona klasyfikacją GUS, po uzyskaniu wpisu w rejestrze właściwego sądu, celem wsparcia działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkami Towarzystwa mogą być członkowie:

 • założyciele,
 • zwyczajni,
 • wspierający,
 • honorowi,
 • nadzwyczajni.

§ 8

Członkami założycielami Towarzystwa są obywatele RP posiadający wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, związani działalnością zawodową z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, którzy uczestniczyli w procesie zakładania Towarzystwa. Członkowie założyciele posiadają wszystkie prawa członków honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel polski oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, będący członkiem kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność obejmuje przesył lub dystrybucję energii elektrycznej albo członek kierownictwa Biura Towarzystwa, posiadający rekomendację dwóch członków Towarzystwa legitymujących się co najmniej dwuletnim członkostwem. Przez pojęcie członka kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) rozumie się osoby zatrudnione na stanowiskach członków zarządu, dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych specjalistów i kierowników jednostek terenowych.

§ 10

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,
 3. korzystać ze świadczeń Towarzystwa, stosownie do jego możliwości, na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
 2. stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek w określonej wysokości.

§ 12

 1. Przyjęcia w poczet członków Towarzystwa dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez członka Zarządu i po opłaceniu opłaty wpisowej.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zarząd w poczet członków, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa.

§ 13

1.    Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

a)    dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,
b)    nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 3 miesięcy,
c)    zaprzestania przez członka działalności zawodowej w zakresie przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, z zastrzeż. pkt. 2,
d)    prawomocnego postanowienia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

2.    Zarząd może podjąć decyzję o dalszym członkostwie osoby, która zaprzestała działalności zawodowej określonej w pkt. 1 c, na wniosek zainteresowanego, złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zaprzestania tej działalności.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna posiadająca koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej.
 2. Przyjęcie osoby prawnej w poczet członków wspierających następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający działa w Towarzystwie przez wskazanych na piśmie pełnomocników.

§ 15

Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń Towarzystwa, stosownie do jego możliwości, na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 16

Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie deklaracji pisemnej,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą przedmiotu działalności lub utratą osobowości prawnej,
 3. nieopłacenia rocznej składki członkowskiej przypadającej na rok kalendarzowy w ciągu 6 miesięcy od chwili powiadomienia o jej wysokości.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna o szczególnych zasługach na rzecz przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa uchwałą powziętą zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie założyciele, wobec których zaistnieją przesłanki określone w § 13 pkt 1c, stają się członkami honorowymi.

§ 18

1.    Członek honorowy Towarzystwa ma prawo:

a)    być wybieranym do władz Towarzystwa,
b)    brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa bez prawa do głosowania,
c)    korzystać ze świadczeń Towarzystwa, stosownie do jego możliwości, na zasadach określonych przez Zarząd.

2.    Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
3.    Członek honorowy jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§ 19

 1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać członek zwyczajny Towarzystwa, którego członkostwo ustało z przyczyn określonych w § 13 pkt 1c lub osoba rekomendowana przez członka wspierającego.
 2. Godność członka nadzwyczajnego nadaje Zarząd Towarzystwa na wniosek zainteresowanego członka uchwałą powziętą zwykłą większością głosów.

§ 20

1.    Członek nadzwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a)    być wybieranym do władz Towarzystwa,
b)    brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa bez prawa do głosowania,
c)    korzystać ze świadczeń Towarzystwa, stosownie do jego możliwości, na zasadach określonych przez Zarząd.

2.    Członek nadzwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania 50% składki członka zwyczajnego.
3.    Członek nadzwyczajny jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§ 21

Członkostwo nadzwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,
 2. nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 3 miesięcy,
 3. prawomocnego postanowienia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE TOWARZYSTWA I ICH KOMPETENCJE

§ 22

Władzami Towarzystwa są:

 1. Zgromadzenie Krajowe
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 23

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zgromadzenie Krajowe, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

Do kompetencji Zgromadzenia Krajowego należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 2. ocena pracy oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa,
 4. podejmowanie uchwał o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto,
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję,
 7. wybór Prezesa Towarzystwa oraz członków Zarządu spośród kandydatów, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 29 pkt 2,
 8. wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 9. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego oraz tytułów honorowych na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 12. uchylanie uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wnioskowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i zastawu na nieruchomościach Towarzystwa oraz jego zorganizowanych jednostek gospodarczych,
 14. rozstrzyganie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego,
 15. ustanawianie odznak i wyróżnień PTPiREE oraz innych wyróżnień.

§ 25

Zgromadzenie Krajowe zwoływane jest przez Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 50% liczby członków zwyczajnych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 26

 1. Zgromadzenie Krajowe dokonuje wyboru przewodniczącego, który przedstawia porządek obrad, powołuje protokolanta, którym może być osoba fizyczna spoza członków Towarzystwa oraz stwierdza prawomocność Zgromadzenia. 
  Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Krajowego podpisuje przewodniczący i protokolant.
 2. Uchwały Zgromadzenia Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych lub delegatów, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników, za wyjątkiem spraw określonych w § 24 pkt. 10 i 11.

§ 27

 1. W Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Towarzystwa, zaś bez prawa do głosowania członkowie założyciele, honorowi, nadzwyczajni oraz zaproszeni goście.
 2. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekroczy liczbę dwieście, wówczas Zgromadzenie Krajowe mogą stanowić delegaci będący członkami zwyczajnymi. Decyzję dotyczącą trybu odbycia Zgromadzenia podejmuje Zarząd.
 3. Nieobecni uprawnieni członkowie zwyczajni mogą głosować na Zgromadzeniu poprzez swojego pisemnie upoważnionego przedstawiciela. Przedstawicielem może być jedynie inny członek Towarzystwa. Pełnomocnictwo musi być złożone na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 28

O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Krajowego Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed datą Zgromadzenia.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 3-11 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 2. Kandydat na członka Zarządu winien pełnić funkcję członka Zarządu podmiotu będącego członkiem wspierającym oraz posiadać rekomendację Zarządu członka wspierającego.
 3. Zarząd w ciągu 30 dni od chwili jego wyboru wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów.
 4. Jeżeli na skutek rezygnacji lub z innych przyczyn liczba członków Zarządu zmniejszy się poniżej trzech, nie później niż w terminie 3 miesięcy od tego zdarzenia Zarząd jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie Krajowe w celu uzupełnienia składu.
 5. Zarząd kieruje całokształtem spraw Towarzystwa.
 6. Zarząd Towarzystwa na wniosek Prezesa powołuje Dyrektora Biura Towarzystwa.

§ 30

1.    Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

a)    ustanawianie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa,
b)    określanie zakresu pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura,
c)    udzielanie i odwoływanie prokury,
d)    uchwalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich,
e)    przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych,
f)     przyznawanie członkostwa członkom nadzwyczajnym,
g)    występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Krajowego o przyznanie członkostwa honorowego,
h)    powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Towarzystwa wraz z powoływaniem i odwoływaniem kierowników tych jednostek,
i)     podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych w tym spółek prawa handlowego,
j)     nabywanie i zbywanie udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego,
k)    nadawanie odznak i wyróżnień PTPiREE,
l)     występowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych, odznak resortowych oraz innych wyróżnień,
m)  określanie obowiązków i podziału pracy członków Zarządu,
n)    nadzór nad pracą Biura.

2.    W sprawach określonych w pkt. 1 a - k wymagana jest uchwała Zarządu.

§ 31

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej jak raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa Towarzystwa lub przez wyznaczonego Wiceprezesa. 
  Dyrektor Biura może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
 3. Głosowanie nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zarządu może odbyć się korespondencyjnie lub elektronicznie pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę głosowania.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 2. Jeżeli na skutek rezygnacji lub z innych przyczyn liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej trzech, nie później niż w terminie 3 miesięcy od tego zdarzenia Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Krajowe w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy – w przypadku braku obowiązku ustawowego - podejmowanie uchwał o poddaniu sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz w każdym przypadku o wyborze biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie.
 5. Komisja podczas Zgromadzenia Krajowego składa sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Jeżeli na skutek rezygnacji lub z innych przyczyn liczba członków Sądu Koleżeńskiego zmniejszy się poniżej trzech, nie później niż w terminie 3 miesięcy od tego zdarzenia Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Krajowe w celu uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego.
 3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa.
 4. Podstawą ustania członkostwa wskutek postanowienia Sądu Koleżeńskiego jest:

a.    popełnienie przez członka przestępstwa z niskich pobudek,
b.    działanie na szkodę Towarzystwa,
c.    nie dawanie przez członka Towarzystwa rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków członkowskich.

§ 34

 1. Funkcje we władzach Towarzystwa pełnione są społecznie, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Prezes lub jeden z członków Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną przez siebie funkcją i na czas jej trwania. W tym przypadku umowę o pracę z Prezesem Zarządu lub z jednym członkiem Zarządu podpisuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wysokość wynagrodzenia Prezesa lub członka Zarządu określa Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu.

§ 35

 1. Dyrektor Biura Towarzystwa pełni funkcję wykonawczą i ponosi odpowiedzialność z tytułu swej działalności przed Zarządem Towarzystwa.
 2. Dyrektor Biura Towarzystwa działa w ramach udzielanych mu pełnomocnictw.

§ 36

 1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo w sądzie i poza sądem.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa mają prawo jednoosobowo: Prezes Zarządu, Wiceprezesi, Prokurent, a w przypadku udzielenia prokury łącznej – Prokurenci łącznie oraz Dyrektor Biura na podstawie udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.

 

ROZDZIAŁ 5
ORDYNACJA WYBORCZA

§ 37

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 5 lat.
 2. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego następują w głosowaniu tajnym.
 3. Wybory przeprowadza na podstawie regulaminu przyjętego przez Zgromadzenie trzyosobowa Komisja wyborcza wybrana w głosowaniu jawnym.
 4. Wszyscy członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 5. Członkowie honorowi, założyciele i nadzwyczajni posiadają bierne prawo wyborcze, nie posiadają prawa do głosowania.
 6. W przypadku określonym w § 27 pkt. 2 wybór delegatów do Zgromadzenia następuje wg zasad wymienionych niżej:

a)    Zarząd Towarzystwa organizuje wybory delegatów w ustalonych przez siebie okręgach wyborczych,
b)    jeden mandat delegata przysługuje na każdą rozpoczętą liczbę pięciu członków w okręgu wyborczym,
c)    delegatem może zostać wybrany członek zwyczajny lub honorowy,
d)    prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa,
e)    z przebiegu wyborów w okręgu wyborczym sporządza się pisemny protokół podpisany przez przeprowadzającego wybory,
f)     w pozostałych sprawach stosuje się regulamin wyborów przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 38

Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo może dysponować majątkiem uzyskiwanym w drodze:

 1. wpisowego i składek członków zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz wspierających,
 2. darowizn i zapisów,
 3. wszelkiej działalności gospodarczej określonej klasyfikacją GUS po uzyskaniu wpisu w rejestrze właściwego Sądu,
 4. dochodów z majątku Towarzystwa.

§ 39

Dysponowanie majątkiem Towarzystwa leży w kompetencji Zarządu za wyjątkiem spraw określonych w § 24 pkt 11.

§ 40

Rok obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


Pobierz dokument: PTPiREE_statut.pdf