Wykaz certyfikowanych urządzeń

Szanowni Państwo,

na poniższej stronie publikujemy wykaz certyfikowanych urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), będących jednocześnie członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiotowy wykaz zawiera m.in. nazwy urządzeń, dla których została potwierdzona zgodność z wymogami:

  • Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej

oraz dokumentem

  • „Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”.

Zwracamy uwagę, że OSD na etapie przyłączenia weryfikuje spełnienie aktualnych przepisów prawa przez planowaną do przyłączenia jednostkę wytwórczą, w tym wymagań zawartych m.in. w  „Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym” oraz IRiESD, dotyczących np. komunikacji, tj. posiadania portu RS 485 i wspierania protokołu SUNSPEC.

Niespełnienie wymagań  może skutkować odmową OSD przyłączenia danej jednostki wytwórczej, pomimo jej pozytywnej weryfikacji w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Wskazujemy, że certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadającą kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065.

Informujemy, że w przypadku potwierdzenia niezgodności w złożonych dokumentach (również po wpisaniu urządzenia do wykazu certyfikowanych urządzeń), urządzenia których dotyczą niezgodności zostaną wykreślone z wykazu certyfikowanych urządzeń. Od dnia wykreślenia danego urządzenia, OSD może odmówić jego przyłączenia do sieci. Szczegółowe informacje o powodach wykreślenia danego urządzenia można pozyskać od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 

Certyfikat powinien spełniać wymagania zdefiniowane w dokumentach dostępnych na stronie:

http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury

 

Informacje dotyczące potwierdzania zgodności magazynów energii z kodeksem NC RfG są dostępne na stronie:

20220303_public_faq_1.5-certyfikaty_clean.pdf

 

Obowiązujący wykaz urządzeń:

2024-07-17-wykaz-urzadzen-akceptowanych-po-01.05.2022.pdf

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez kolejne urządzenia, wykaz jest aktualizowany nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W przypadku braku nazwy urządzenia w wykazie certyfikowanych urządzeń
należy kontaktować się z producentem lub jego oficjalnym przedstawicielem.

 

Przewodnik korzystania z wykazu urządzeń:

przewodnik.pdf

 

Pytania dotyczące procesu przyłączeniowego należy kierować do właściwego OSD.

Certyfikaty oraz pytania dotyczące potwierdzania zgodności urządzeń wytwórczych
prosimy przesyłać na adres: certyfikaty@ptpiree.pl