Wykaz certyfikowanych urządzeń

Szanowni Państwo,

na poniższej stronie publikujemy wykaz urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących jednocześnie członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiotowy wykaz zawiera nazwy urządzeń dla których została potwierdzona zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Operator Systemu Dystrybucyjnego, na etapie przyłączenia, weryfikuje spełnienie aktualnych przepisów prawa przez planowaną do przyłączenia jednostkę wytwórczą, w tym wymagań zawartych m.in. w  „Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym” oraz IRiESD, dotyczących np. komunikacji, tj. posiadania portu RS 485 i wspierania protokołu SUNSPEC.

Niespełnienie tych wymagań  może skutkować brakiem zgody na przyłączenie danej jednostki wytwórczej, pomimo pozytywnej weryfikacji w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Wskazujemy, że certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065.

Informujemy, że w przypadku potwierdzenia niezgodności w złożonych dokumentach (również po wpisaniu urządzenia na listę certyfikowanych urządzeń PTPiREE), urządzenia których dotyczą niezgodności zostaną wykreślone z wykazu PTPiREE. Data wykreślenia urządzenia jest podana w wykazie w kolumnie „Data ważności dokumentu”. Od dnia wykreślenia danego urządzenia z wykazu PTPiREE, OSD może odmówić jego przyłączenia do sieci. Szczegółowe informacje o powodach wykreślenia danego urządzenia z wykazu można pozyskać od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Informacje dotyczące potwierdzania zgodności magazynów energii z kodeksem NC RfG - 20220303_public_faq_1.5-certyfikaty_clean.pdf, szczegółowe informacje: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury 

UWAGA: od 1 maja 2022 r. honorowane są wyłącznie „certyfikaty docelowe”.

Wykaz urządzeń obowiązujących po 1 maja
2023-05-29-wykaz-urzadzen-akceptowanych-po-01.05.2022.pdf

„Certyfikat docelowy”, jest to taki certyfikat, który spełnia wymagania etapu III, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez kolejne urządzenia, wykaz jest aktualizowany nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: certyfikaty@ptpiree.pl


Wersja archiwalna plików do pobrania: