Inicjatywa utworzenia Koła Seniorów przy PTPiREE zrodziła się podczas spotkania Członków Założycieli PTPiREE i Seniorów żyjących problemami energetyki, jakie odbyło się w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie w dniach 29-31 maja 2012 r. Była to świetna okazja by omówić to co dziś, a raczej wtedy działo się w Energetyce i Towarzystwie, oddać się refleksji nad tym „jak rodziło się Biuro Towarzystwa i co z niego wyrosło?’ i wreszcie, już całkiem poważnie poświęcić uwagę prezentacji Grupy Tauron.

Tam też sformułowano założenia działania Koła Seniorów, które można by ująć jako kontynuowanie dobrych tradycji branży i pozyskiwanie informacji o problemach branży i Towarzystwa oraz kierunkach podejmowanych działań. Wskazywano także na możliwość wykorzystywania wiedzy i doświadczenia Seniorów przy rozwiązywaniu problemów energetyki.

Zarówno idea utworzenia Koła Seniorów jak i zasady jego działania zostały w pełni zaakceptowane przez Zarząd VI Kadencji, powołany w październiku 2013 roku. Zasady te, ulegały uściśleniom i aktualizacjom wynikającym zarówno z potrzeb jak i aktualnej sytuacji w energetyce. Ostatecznie zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PTPiREE nr 12/2019 z dnia 18 września 2019 r. o brzmieniu jak niżej, gdzie też określono formy działania:


Zasady działania Koła Seniorów w ramach PTPiREE

Mając na względzie doświadczenia z pięcioletniego okresu działania Koła Seniorów przy PTPiREE, a także aktualny porządek prawny, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (RODO) przyjmuje się, przedstawiając do dalszego zatwierdzenia jednolitą treść „Zasad działania Koła Seniorów w ramach PTPiREE"

 

1. Cel działania Koła Seniorów

Celem działania Koła Seniorów jest integracja Seniorów i zachowanie więzi z PTPiREE poprzez organizowanie spotkań Członków, mając na celu w szczególności:

a) kontynuowanie dobrych tradycji branży elektroenergetycznej,

b) pozyskiwanie informacji o problemach branży i PTPiREE oraz kierunkach podejmowanych działań,

c) wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia Seniorów przy opracowywaniu materiałów dotyczących elektroenergetyki,

d) opracowywanie historii branży i PTPiREE,

e) organizowanie pomocy dla członków będących w trudnych sytuacjach.

2. Formy działania

Działalność Koła Seniorów realizuje się w szczególności poprzez:

a) organizowanie spotkań Członków Koła,

b) prowadzenie zakładki „Koło Seniorów" na portalu internetowym PTPiREE,

c) komunikację z wykorzystaniem możliwych środków porozumiewania się na odległość,

d) opracowywanie i wysyłka komunikatów.

3. Członkowie Koła

Członkami Koła mogą być: emerytowani członkowie nadzwyczajni, honorowi i założyciele PTPiREE, o stażu pracy w energetyce min. 10 lat, którzy jednocześnie ukończyli 60 lat i nie są czynni zawodowo, po złożeniu w formie pisemnej na ręce Dyrektora Biura PTPiREE deklaracji przystąpienia do Koła Seniora. Deklaracja zawierająca podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane do kontaktu, winna także zawierać akceptacją niniejszych Zasad i zgodę na przetwarzanie danych osobowych j.w. do celów działania Koła. Przyjęcie w poczet Członków Koła następuje poprzez wyrażenie woli przez Dyrektora Biura PTPiREE po zasięgnięciu opinii Prezydium Koła. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana, co jednak wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w Kole.

4. Struktura organizacyjna Koła

1) Koło Seniorów tworzą Członkowie Koła, którzy spośród siebie wybierają Prezydium Koła w składzie: Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących, którego kadencja trwa 3 lata.

2) Do kompetencji Prezydium Koła należy:

i. organizacja spotkań Koła,

ii. przygotowywanie preliminarza wydatków na kolejny rok i przedkładanie Dyrektorowi Biura PTPiREE do końca października roku poprzedzającego nowy rok budżetowy, w celu ujęcia kosztów w projekcie budżetu statutowego,

iii. opracowywanie materiałów w formie informacji udostępnianych Członkom Koła oraz publikowanych na portalu PTPiREE,

iv. sporządzanie adresów/gratulacji okolicznościowych,

v. komunikacja z Członkami Koła,

vi. koordynacja powierzonych działań Członkom Koła,

vii. inicjowanie i koordynacja pomocy Członkom,

viii. występowanie z wnioskami do Zarządu PTPiREE za pośrednictwem Dyrektora Biura PTPiREE,

ix. prowadzenie ewidencji Członków Koła z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

3) Wybory Prezydium Koła dokonywane są w sposób bezpośredni podczas spotkania Członków Koła.

4) Funkcje w Prezydium Koła są pełnione społecznie.

5. Organizacja

a) obsługę administracyjną Koła zapewnia Biuro PTPiREE,

b) koszty działania Koła ujmowane są - po zatwierdzeniu uchwałą Zarządu PTPiREE - w budżecie statutowym PTPiREE na dany rok i finansowane są ze środków własnych. Zasady po ich przyjęciu przez Członków Koła podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PTPiREE.

 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów PTPiREE do wspólnego działania i wspólnych spotkań.

Deklaracja przystąpienia do Koła Seniorów: deklaracja.pdf

Członków Koła zapraszamy na naszą stronę kolo_seniora.ptpiree.pl