Przesył i dystrybucja

Sprawami dotyczącymi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w PTPiREE zajmują się Rady Dyrektorów ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym (RDM) oraz ds. Dystrybucji (RDD). Koordynują one prace kilkudziesięciu Zespołów (powołanych na stałe) oraz Komisji problemowych (powoływanych doraźnie). W skład Zespołów i Komisji wchodzą eksperci z OSD i OSP.

Nasza działalność w tym obszarze obejmuje między innymi:

 • niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • bezpieczeństwo odbiorców energii elektrycznej,
 • poprawę jakości obsługi odbiorców energii elektrycznej,
 • współpracę z ministerstwami, urzędami państwowymi, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
 • współpracę wszystkich operatorów w celu wypracowania jednolitych standardów na terenie kraju,
 • kwestię wskaźników SAIDI, SAIFI i KPI w tzw. „taryfie jakościowej”,
 • opracowanie koncepcji modelu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce zgodnej z międzynarodowym standardem ebIX (obsługa umów, zmiana sprzedawcy, rozliczenia, dane pomiarowe) - współpraca w tym zakresie z MK, URE, TOE i innymi podmiotami,
 • opracowanie wspólnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla wszystkich OSD - współpraca w tym obszarze z OSP i URE,
 • opracowanie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej oraz Kompleksowej Umowy Dystrybucyjnej - współpraca w tym obszarze z URE i TOE.
 • jakość energii i niezawodność sieci,
 • AMI i SMART GRID, NET METERING,
 • problematykę legalizacji liczników energii elektrycznej,
 • prace pod napięciem,
 • przyłączanie odbiorców, wytwórców energii elektrycznej oraz mikroinstalacji (OZE, prosumenci),
 • opracowanie standardowych profili obciążenia dla grup taryfowych C1 i G,
 • techniczne aspekty funkcjonowania infrastruktury sieciowej (stacje elektroenergetyczne SN/nn, transformatory, linie kablowe i napowietrzne),
 • straty i różnicę bilansową,
 • straty techniczne i gospodarkę mocą bierną,
 • prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • wymianę informacji pomiędzy systemami SCADA OSD i OSP,
 • wymianę modeli dobowych pomiędzy OSP i OSD,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • ochronę przed porażeniem i przed przepięciami,
 • elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową,
 • ochronę środowiska,
 • rozwój i innowacje w ramach programów wsparcia UE,
 • łączność radiową - system TETRA,
 • planowanie i rozwój inwestycji sieciowych,
 • działania mające na celu ograniczenie kradzieży elementów infrastruktury sieciowej,
 • Programy zgodności i Kodeks Sieci,
 • opracowanie Kodeksu dobrych praktyk OSD,
 • ocenę gotowości układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji skutecznej obrony przed awariami,
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz udział w innowacyjnych projektach i  pracach badawczych mających na celu optymalizację kosztów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego PKN nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej,
 • udział w pracach organizacji branżowych krajowych i międzynarodowych (CIGRE, CIRED, EURELECTRIC, COFFED, PKWSE itp.),
 • udział w opracowaniu aktów normatywnych oraz ustaw i rozporządzeń w obszarze przesyłu i dystrybucji,
 • inicjowanie, przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem opracowań, analiz, zestawień, statystyk technicznych, instrukcji itp. w obszarze przesyłu i dystrybucji.