Fundusze dla energetyki

Promujemy wykorzystanie funduszy pomocowych przez podmioty branży – m.in. poprzez:

  • współpracę ekspercką z Ministerstwem Energii w zakresie programowania wsparcia z funduszy unijnych na inwestycje sektora elektroenergetycznego oraz monitorowania procesu wdrażania programów pomocowych.
  • prowadzenie punktu informacyjnego dla branży w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych, jak również doradztwo w zakresie pozyskania i rozliczania dotacji przez podmioty sektora energetycznego.
  • przygotowywanie i koordynację realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE, w tym inicjatyw własnych Towarzystwa i projektów partnerskich o charakterze horyzontalnym (m.in. dotyczących rynku energii, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych).
  • przygotowywanie opracowań i ekspertyz dotyczących pomocy publicznej dla energetyki i wykorzystaniem funduszy pomocowych przez podmioty sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.