Fundusze dla energetyki

Towarzystwo podejmuje liczne inicjatywy związane z wykorzystaniem funduszy pomocowych przez podmioty branży. Wśród najważniejszych należy wymienić następujące:

  • Współpraca ekspercka z Ministerstwem Energii w zakresie programowania wsparcia z funduszy unijnych na inwestycje sektora elektroenergetycznego oraz monitorowania procesu wdrażania programów pomocowych.
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dla branży w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych, jak również doradztwo w zakresie pozyskania i rozliczania dotacji przez podmioty sektora energetycznego.
  • Podstawowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.funduszedlaenergetyki.pl
  • Przygotowywanie i koordynacja realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE, w tym na inicjatywy Towarzystwa i projekty partnerskie o charakterze horyzontalnym, realizowane w obszarach szeroko pojętego sektora energetycznego (w tym dotyczące rynku energii, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych etc.).
  • Przygotowywanie opracowań i ekspertyz dotyczących wybranych zagadnień związanych z pomocą publiczną na energetykę i wykorzystaniem funduszy pomocowych przez podmioty sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.