27 listopada 2023

W sieciach TAURON Dystrybucja funkcjonuje 10 spółdzielni energetycznych

Już 10 spółdzielni energetycznych działa w południowej Polsce na obszarze działania TAURON Dystrybucja. Powstające spółdzielnie to nowe podmioty na rynku energii, które nakładają na operatorów sieci dystrybucyjnej nowe zadania. Spółdzielnia energetyczna jest to rodzaj stowarzyszenia, którego głównym celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż.

Spółdzielnię mogą tworzyć zarówno odbiorcy wraz z producentami energii ze źródeł odnawialnych, a także sami producenci. Mogą to być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii. Efektywnie funkcjonujące spółdzielnie umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków, wyższe przychody dla jej wytwórców oraz wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na terenach na jakich funkcjonują.

Jak podaje spółka nowelizacja prawa energetycznego wprowadziła wiele zmian na rynku energii w zakresie podmiotów, które mogą funkcjonować w sieci energetycznej. To między innymi obywatelskie społeczności energetyczne takie jak: klastry czy spółdzielnie energetyczne. To nowe podmioty, z którymi TAURON Dystrybucja rozpoczyna współpracę. Jako operator systemu dystrybucyjnego spółka dysponuje infrastrukturą, którą mogą te podmioty wykorzystywać, dzięki czemu tworzy płaszczyznę do ich funkcjonowania na rynku energii. Ważne jest natomiast to, aby podmioty te precyzyjnie określiły biznesowy model funkcjonowania i odpowiednio zwymiarowały potrzeby w zakresie odbioru i bilansowania energii.

Status spółdzielni energetycznej mogą otrzymać gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, posiadające nieograniczoną liczbę członków, w których 70% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzi ze źródeł OZE.  Łączna moc zainstalowana w spółdzielni nie może przekraczać 10 MW. Dodatkowo do spełnienia jest jeszcze  warunek formalny dotyczący zgłoszenia spółdzielni i umieszczenia jej w wykazie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

W KOWR obecnie jest zarejestrowanych 21 spółdzielni na terenie Polski, z czego aż 10 na obszarze działania TAURON Dystrybucja. Najbardziej aktywnym województwie w tym zakresie jest Małopolska, gdzie funkcjonuje 5 spółdzielni.

Operator systemu dystrybucyjnego w przypadku spółdzielni jest zawsze zobowiązany do zawarcia ze sprzedawcą umowy o świadczenie usług dystrybucji albo do dokonania zmiany zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczenia spółdzielni.

Każdemu z członków spółdzielni energetycznej spółka instaluje licznik zdalnego odczytu. TAURON Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego przekazuje do sprzedawcy dane pomiarowe przed i po sumarycznym zbilansowaniu poszczególnych członków spółdzielni i z całej spółdzielni energetycznej. Już wkrótce, dzięki nowej aplikacji powstałej na wzór dobrze znanej klientom indywidualnym spółki aplikacji eLicznik, spółdzielnie energetyczna będą mogły precyzyjnie i wygodnie śledzić zużycie energii i kontrolować efektywność energetyczną.

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich jej odbiorców nie nalicza się i nie pobiera opłaty OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej. Są to realne korzyści dla spółdzielni i forma zachęty dla gmin i podmiotów do ich tworzenia.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna jest najnowszą powstałą na terenie TAURON Dystrybucja.  W związku z jej powstaniem gmina zorganizowała niedawno konferencję “Samowystarczalność Energetyczna Gminy Lądek-Zdrój jako przykład dobrej praktyki produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”.

Konferencja była okazją do zaprezentowania szans i problemów związanych z dążeniem gmin do samowystarczalności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii i tworzeniem spółdzielni energetycznych. 

Przedstawiciele TAURON Dystrybucja wzięli udział w konferencji, prezentując samorządowcom, jak wygląda współpraca OSD ze spółdzielniami energetycznymi.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2023/11/24