31 lipca 2023

PGE Dystrybucja modernizuje sieci średniego napięcia

PGE Dystrybucja inwestuje w przebudowę swoich sieci elektroenergetycznych. Na terenie skarżyskiego i zamojskiego oddziału spółki zakończono modernizację kolejnych odcinków linii średniego napięcia (SN). Inwestycje, których łączny koszt to blisko 7 mln zł, wpłyną na poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej i podniosą bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej o jak najlepszych parametrach to najważniejsze zadanie, jakie stawia przed sobą największy operator systemu dystrybucyjnego w kraju – PGE Dystrybucja. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sieci, spółka kompleksowo realizuje Program kablowania linii średniego napięcia (SN) – PK30, który zakłada zmianę struktury sieci energetycznej poprzez zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do min. 30 proc. do 2026 roku. W praktyce oznacza to budowę łącznie ponad 11 tys. km linii kablowych SN, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km linii napowietrznych.

W każdym z oddziałów spółki realizowane są inwestycje, które wynikają z założeń PK30. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zakończył właśnie przebudowę linii napowietrznych na mniej podatne na uszkodzenia linie kablowe. Inwestycje obejmowały odcinki linii SN relacji Szreniawa-Radoszyce (Rejon Energetyczny Skarżysko), Chmielnik-Raków (Rejon Energetyczny Busko) oraz odcinek linii SN Zwoleń-Stefanów (Rejon Energetyczny Kozienice). Łącznie pod powierzchnią ziemi ułożono ponad 16 km kabli. Energetycy jednocześnie zdemontowali istniejącą sieć napowietrzną.

W zamojskim oddziale spółki trwa natomiast kompleksowa modernizacja odcinka napowietrznej linii SN relacji Bircza-Fredropol wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowych Makowa 2 i 4. Inwestycja obejmuje również modernizację stacji transformatorowej Makowa 2. Łącznie pod powierzchnię ziemi trafi tu 3,2 km linii kablowej SN. Dodatkowo w poprzednich latach w miejscowości Makowa odbyła się kompleksowa modernizacja sieci niskiego napięcia (nN), co ułatwiło przyłączanie nowych Odbiorców indywidualnych oraz lokalnych przedsiębiorców. Realizacja tych projektów zwiększyła możliwości odbioru i przesyłu „zielonej energii” z mikroinstalacji.

Modernizowane w obu oddziałach odcinki linii SN przebiegały przez tereny zalesione, podmokłe i trudnodostępne. W czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych dochodziło do uszkodzeń przewodów, co doprowadzało do powstawania awarii masowych. Przebudowa odcinka linii na terenie RE Skarżysko umożliwiła podzielenie długich odcinków linii SN na dwie krótsze. Podział modernizowanej linii umożliwił jej dodatkowe zasilanie z pobliskiego GPZ Szreniawa, co ma szczególne znaczenie podczas awarii, bo zapewnia ciągłość dostaw prądu do Odbiorców.

Podziemne linie kablowe minimalizują ryzyko występowania uszkodzeń prowadzących do awarii masowych oraz zmniejszają zakres prac eksploatacyjnych wykonywanych na sieciach elektroenergetycznych, takich jak np. wycinka pasa technicznego czy wymiana słupów.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/pge-dystrybucja-modernizuje-sieci-sredniego-napiecia