22 listopada 2021

Enea Operator i PSES rozwijają współpracę na rzecz OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) i Enea Operator już w lipcu zdecydowały o podjęciu ścisłej współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i wypracowaniu dobrych praktyk we współpracy między wytwórcami a OSD. Są już pierwsze konkretne rozwiązania przygotowane przez Eneę Operator w ramach współpracy z PSES.

Obie strony spotkały się ponownie, aby omówić wypracowane rozwiązania i plany na najbliższą przyszłość. Enea Operator i PSES świadome wyzwań związanych z niespotykaną dotąd dynamiką związaną z przyłączaniem wytwórców OZE do sieci, wzajemnie zobowiązały się do podjęcia działań ułatwiających i porządkujących te procesy. Obie strony nie tylko wymieniły się doświadczeniami, ale również zobowiązały do podjęcia konkretnych działań, które tę współpracę ułatwią.

Część postulatów już udało się zrealizować. Enea Operator uruchomiła portal, dzięki któremu wytwórcy OZE już dziś mogą umieszczać za pośrednictwem internetu dane i prognozy wytwarzania z posiadanych instalacjach. Od początku roku przekazywanie tych danych operatorom jest obowiązkiem, który wynika z unijnego rozporządzenia, a portal ułatwia to zadanie. Enea Operator bardzo liczy tu na pomoc PSES w pozyskiwaniu rzetelnych danych, które następnie, po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, służyć będą przede wszystkim do zarządzania rozpływami energii w sieci. Informacje od wytwórców pomogą w optymalnym zarządzaniu pracą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci Enei Operator przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców końcowych i normatywnych parametrów jakości energii elektrycznej.

Enea Operator we współpracy z PSES przyjmie również w najbliższych czasie spójny wykaz wystandaryzowanych instrukcji i dokumentów technicznych, które powinny być dostarczone przez wytwórców w procesie przyłączania. To kolejny krok milowy, który usprawni proces przyłączania do sieci źródeł odnawialnych.

Jak podaje spółka płaszczyzn współpracy jest znacznie więcej. Obie strony mają pełną świadomość, że takim wspólnym wyzwaniem jest między innymi przyłączanie źródeł w sposób umożliwiający zarządzanie generacją rozproszoną tak, aby energia wytwarzana przez te źródła mogła w maksymalny sposób być wykorzystana przez odbiorców końcowych, zgodnie z dobowym profilem zużycia. Należy mieć też świadomość, że pewne, racjonalne ograniczenia dotyczące przyłączenia wytwórców OZE muszą mieć miejsce i to nie z powodu ograniczeń sieci, ale braku możliwości zrównoważenia popytu i podaży energii elektrycznej w określonych godzinach doby, uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 

Enea Operator chce być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej kraju, między innymi poprzez stymulowanie rozwoju OZE w północno-zachodniej części Polski. Od wielu lat spółka modernizuje i rozbudowuje swoje sieci, dostosowując infrastrukturę do rosnącego zainteresowania inwestorów branżą odnawialnych źródeł.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej zostało założone w 2015 roku. Idea powstania stowarzyszenia narodziła się z potrzeby edukacji na temat energetyki słonecznej oraz promowania jej korzyści dla polskiej gospodarki, jak również dla indywidualnych i biznesowych odbiorców energii. Organizacja zrzesza osoby prowadzące działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególną koncentracją na działalności usługowej, budowlanej i handlowej związanej z fotowoltaiką.

https://media.enea.pl/pr/708421/enea-operator-i-pses-rozwijaja-wspolprace-na-rzecz-oze