17 września 2021

Kolejny projekt, który przyczynia się do zwiększenia możliwości przyłączeniowych OZE do sieci elektroenergetycznej

16 września 2021 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Płock – Sierpc realizowanego przez spółkę Energa-Operator.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 440 822,95 PLN w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W uroczystości uczestniczył Minister Klimatu i Środowiska – Michał Kurtyka oraz Przedstawiciele Spółki Energa – Pani Prezes Alicja Barbara Klimiuk oraz Wiceprezes Pan Wiesław Jasiński.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN 110 kV relacji SE Płock – GPZ Sierpc, co przyczyni się do zwiększenia potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu tj. powiatów sierpeckiego i płockiego (woj. mazowieckie).

Projekt Energa-Operator jest już kolejnym, który przyczynia się do zwiększenia możliwości przyłączeniowych OZE. Tylko w ramach środków pochodzących z poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020 wsparciem objętych zostało już 25 projektów na kwotę 942 mln zł.

https://www.gov.pl/web/klimat/zwiekszamy-potencjal-dla-przylaczania-zrodel-energii-odnawialnej-do-sieci-elektroenergetycznej