15 marca 2021

Porozumienie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie drugiej edycji flagowego programu UE - instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) . W ramach CEF 2 nadal będą finansowane kluczowe projekty w obszarach transportu, technologii cyfrowej i energii. Budżet instrumentu na lata 2014-2020 wyniesie 33,71 mld euro.

Budżety dla poszczególnych obszarów będą wynosić odpowiednio:

  • transport: 25,81 mld euro (w tym 11,29 mld euro dla krajów objętych polityką spójności),
  • energia: 5,84 mld euro,
  • technologia cyfrowa: 2,06 mld euro.

W obszarze transportu wsparcie będzie skierowane na inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i bezpieczną mobilność. Wpłynie to na dekarbonizację transportu poprzez priorytetowe traktowanie przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu oraz rozwijaniu punktów ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Część budżetu  zostanie zarezerwowana dla państw członkowskich uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności.

Po raz pierwszy w historii instrument „Łącząc Europę” zapewni również wsparcie dla podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania technologii infrastruktury transportowej. Celem jest dostosowanie europejskiej sieci transportowej do wymogów wojskowych oraz poprawa mobilności wojskowej w UE.

W sektorze energii działania skierowano na stworzenie rzeczywistej unii energetycznej i wspieranie transformacji sektora energetycznego zgodnie z celami zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Nowy element budżetu będzie wspierać transgraniczne projekty dotyczące wytwarzania energii odnawialnej, w celu wdrażania gotowych do wprowadzenia na rynek technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Program nadal będzie wspierać kluczowe transeuropejskie sieci infrastruktury, co pozwoli na dalszą integrację wewnętrznego rynku energii, zwiększenie interoperacyjności sieci w wymiarze ponadgranicznym i ponadsektorowym, a także ułatwienie dekarbonizacji i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii.

Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierać również nowoczesną infrastrukturę cyfrową. Cyfryzacja przemysłu europejskiego i modernizacja takich sektorów jak transport, energia, opieka zdrowotna i administracja publiczna zależą od powszechnego dostępu do niezawodnych, przystępnych cenowo, wysokiej jakości sieci o dużej lub bardzo dużej przepustowości.

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), która od 1 kwietnia 2021 roku stanie się Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), będzie zarządzać obszarem transportu i energii, a nowa agencja wykonawcza, Health and Digital Executive Agency (HaDEA), zajmie się obszarem technologii cyfrowej.

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/agreement-2021-2027-connecting-europe-facility