4 marca 2021

Nowa stacja energetyczna Energi Operator na Mazowszu

Energa Operator zakończyła budowę nowej rozdzielni sieciowej średnich napięć 15kV w miejscowości Winnica. W ramach inwestycji wybudowano także 13-kilometrową linię kablową zasilającą obiekt oraz linię światłowodową.

To pierwszy etap ważnego projektu inwestycyjnego, którego celem jest wzmocnienie sieci energetycznej w powiatach pułtuskim i nowodworskim, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz jego dalszy rozwój.

Jak podaje spółka wyprowadzenie nowego źródła mocy przyłączeniowej na odległość 13 km od Głównego Punktu Zasilania Nasielsk w głąb sieci elektroenergetycznej, zdecydowanie zwiększy możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców, a także pewność zasilania i dostaw energii elektrycznej dla wszystkich naszych klientów na tym terenie.

Pierwszy etap inwestycji objął swoim zasięgiem miejscowości w dwóch powiatach: miasto i gminę Nasielsk, Pniewo, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Krzyczki Szumne (pow. nowodworski) oraz Poniaty Wielkie, Skorosze, Skoroszki, Rębkowo, miasto i gminę Winnica (powiat pułtuski). Zakończenie tego etapu prac umożliwiła stabilne zasilanie energią elektryczną m.in. jednego z ważnych lokalnych zakładów przemysłu spożywczego.

Budowa nowej, blisko 13 kilometrowej linii średnich napięć, łączącej nowo wybudowaną stację z głównym punktem zasilającym (GPZ) w Nasielsku, była pierwszą w Polsce, w której wykorzystano kabel o tak dużym przekroju i zdolnościach przesyłowych (3x400/50 Cu), a także pierwszą w naszym kraju wykorzystującą kable tego typu na tak długim odcinku.

Zastosowany kabel cechuje się zwiększoną wytrzymałością, co umożliwia jego odpowiednie przystosowanie do układania maszynowego. Dzięki wykorzystaniu niestandardowych, maszynowych technik układania kabli, czas budowy linii uległ skróceniu.

W miejscach, w których było to technicznie możliwe (np. na trasie nieistniejącej już kolei wąskotorowej), użyto metody płużenia. Pozwala ona na szybsze i mniej ingerujące w okoliczny teren układanie kabli w ziemi, za pomocą urządzenia przypominającego rolniczy pług. Co ważne, podczas układania zapisywane są parametry, takie jak współrzędne geodezyjne, czy też głębokość płużenia, które ułatwiają ocenę poprawności wykonania robót.

Zastosowanie odpowiedniego kabla było istotne również ze względu na częste krzyżowanie się linii kablowych z drogami, ciekami wodnymi a także innymi urządzeniami technicznymi zabudowanymi w ziemi, które rodziło konieczność wykonania około 3,5 tys. m przewiertów sterowanych.

Na całej długości linii kablowej pomiędzy Nasielskiem i Winnicą wybudowano równolegle nową linię światłowodową. Umożliwi ona stały nadzór nad urządzeniami pomiarowymi oraz zdalną łączność z aparatami w stacji.

To pierwszy, zakończony już etap planowanej w tym regionie rozbudowy infrastruktury energetycznej Energi Operator. Następnym krokiem będzie budowa kolejnej linii kablowej średnich napięć 15kV, wraz z linią światłowodową, która połączy nową stację z drugim GPZ w Pułtusku. Powyższe zabiegi umożliwią rezerwowanie mocy w wybudowanej w Winnicy stacji, połączą także nową linią kablową o bardzo dużej obciążalności dwa GPZ – Nasielsk i Pułtusk. Jest to niezwykle istotne, ponieważ GPZ Pułtusk zasilany jest po stronie wysokich napięć przez sieć innego operatora systemu dystrybucyjnego. Wybudowanie linii światłowodowej umożliwi, tak jak w przypadku stacji w Winnicy, bezprzerwową łączność Rejonowej Dyspozycji Mocy z urządzeniami i aparatami w GPZ Pułtusk.

Trzecim etapem całej inwestycji związanej z budową stacji w Winnicy, będzie wyprowadzenie z niej 6 nowych ciągów liniowych średnich napięć w kierunku istniejącej sieci 15kV. Pozwoli to m.in. na znaczne skrócenie istniejących odcinków linii napowietrznych – podatnych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Rozszerzone zostaną również możliwości dyspozytorów związane z ewentualną rekonfiguracją sieci. Pozwoli to na dalsze zwiększenie niezawodność dostaw energii elektrycznej dla klientów spółki.

https://media.energa.pl/pr/650191/nowa-stacja-energetyczna-energi-operatora-na-mazowszu