12 czerwca 2019

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w kwietniu i maju 2019 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

10 kwietnia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki z udziałem m.in. przedstawiciela Ministerstwa Energii oraz reprezentantów PTPiREE (OSD i OSP) poświęcone tematowi wielokrotnie podnoszonemu przez Towarzystwo, tj. potrzebie kompleksowego uregulowania kwestii posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej na cudzych gruntach, m.in. na potrzeby skablowania sieci.
Przedstawiciele PTPiREE zaprezentowali założenia projektu zmian w ustawie. Idea usprawnienia realizacji inwestycji uzyskała poparcie Ministerstwa Energii, natomiast zastrzeżono, że zmiany te i tak będą wymagały oceny innych resortów, m.in. infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

W kwietniu Minister Inwestycji i Rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Wśród propozycji – poza licznymi modyfikacjami w samym Pb – są m.in. zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 755 z późn. zm.) dotyczące terminów wydawania warunków przyłączenia.
Obecnie są to terminy wynikające z ustawy Prawo energetyczne – odpowiednio 30 i 150 dni, a według tego projektu miałyby to być terminy wynikające z rozporządzenia systemowego, tj. odpowiednio 14, 30, 60 i 90 dni. Zmiana regulacji w tym zakresie jest – w ocenie OSD – jednoznacznie niekorzystna, w związku z tym w ramach konsultacji publicznych pod koniec kwietnia PTPiREE zgłosiło do MIiR postulat branży niewprowadzania opisywanych modyfikacji przepisów. Projekt przewiduje ponadto zmniejszenie kary za opóźnienia w wydawaniu warunków przyłączenia: kwota obniżona z 3 tys. do 500 zł za każdy dzień zwłoki oraz niewliczanie do terminów wydawania warunków opóźnień niezależnych od OSD.

Projekt rozporządzenia ws. sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym

Projekt Ministra Energii (datowany na 25 kwietnia 2019 r.) został w maju br. przedłożony do konsultacji publicznych oraz międzyresortowych. Podstawą wydania aktu wykonawczego jest art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348).
PTPiREE wzięło udział w konsultacjach. Zgłoszone 28 maja br. uwagi dotyczyły przede wszystkim modyfikacji zapisów o wymogach dot. wyznaczania minimalnej mocy przyłączeniowej w budynkach użyteczności publicznej na etapie oddawania do użytkowania. Dalszy przebieg prac nad projektem będzie monitorowany.

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw został w maju br. przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie 28 maja skierowany do prac parlamentarnych i do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu RP.
Projekt zakłada zmiany w zakresie udostępniania sieci elektroenergetycznych.
Co prawda pozostaje obecnie obowiązujący przepis art. 18 ust. 4 dotyczący decyzji o warunkach zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej na wezwanie Prezesa UKE – „4. Decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej wydaje się w uzgodnieniu z:
1. Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „Prezesem URE” – w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych;
2. Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, zwanym dalej „Prezesem UTK” – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego.”)

ale dodano nowe przepisy lub niekorzystnie zmieniono następujące:

„4a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje finansowych warunków współpracy. W tym zakresie podmioty, o których mowa w ust. 4, przedstawiają opinię.”
„5. Niedokonanie uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie podlegającym uzgodnieniu.”
„5a. Niewydanie opinii, o której mowa w ust. 4a, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie finansowych warunków współpracy.”

Analogicznie przy wydaniu decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej na wniosek strony:
Uzgodnienie z Prezesem URE nie obejmuje finansowych warunków współpracy, Prezes URE wydaje jedynie opinię. Niedokonanie uzgodnienia lub nieprzedstawienie opinii jest rozumiane jako brak zastrzeżeń.

Przebieg prac legislacyjnych jest bieżąco monitorowany, a projekt analizowany pod kątem ponowienia postulatów branży na etapie prac komisji sejmowej.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów (w wersji z 22 maja br.) poddany został pod koniec maja konsultacjom międzyresortowym i publicznym. Do uzgodnień zaproszono także PTPiREE.
Założeniem nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia jest, wg projektodawców, dokonanie zmian w  przeznaczeniu częstotliwości z zakresu 26,5-27,5 GHz, w celu zwiększenia zasobów widma przeznaczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym także zapewnienie wdrożenia w Polsce sieci 5G. Ponieważ część tego pasma użytkowana jest obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, rozszerzenie użytkowników o podmioty cywilne wymaga stosownych regulacji z uwzględnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
W ocenie Biura Operatora, nie było podstaw by PTPiREE, jako operator technologicznej sieci trankingowej sektora energetyki użytkujący częstotliwości z zakresu 415 – 430 MHz, wnosiło uwagi/zastrzeżenia do proponowanych zmian legislacyjnych.

Projekt ustawy o Sieci Łączności Rządowej

20 maja br. do uzgodnień międzyresortowych, w tym do Ministerstwa Energii, przekazany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt  ustawy o Sieci Łączności Rządowej (datowany na 12 kwietnia 2019 r.). Ma na celu stworzenie ustawowych ram funkcjonowania SŁR - dotychczas SŁR działa na podstawie rozporządzeń opartych o prawo telekomunikacyjne, co powoduje utrudnia jej funkcjonowania, modernizacji i rozwoju.
Co prawda zarówno Operatorzy Sieci Elektroenergetycznych nie zostali bezpośrednio wskazani jako użytkownicy instytucjonalni SŁR, jak też Prezesi OSD/OSP jako użytkownicy końcowi SŁR, jednak projekt zawiera przepisy potencjalnie pozwalające właściwemu ministrowi na wydanie zgody na podłączenie do tej sieci określonych użytkowników instytucjonalnych.

Art. 7 (…) 2. Ze względu na ważny interes Państwa, w szczególności na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania i odtwarzania infrastruktury krytycznej Państwa, zgodę na podłączenie do SŁR albo odłączenie mogą uzyskać użytkownicy instytucjonalni inni niż wskazani w ust.  1.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wyraża operator SŁR w formie pisemnej, na pisemny wniosek użytkownika instytucjonalnego, o którym mowa w ust. 1.
Ze względu na ważny interes Państwa, w szczególności na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania i odtwarzania infrastruktury krytycznej Państwa, zgodę na podłączenie do SŁR albo odłączenie mogą uzyskać użytkownicy instytucjonalni inni niż wskazani w ustawie. Zgodę wyraża operator SŁR w formie pisemnej, na pisemny wniosek użytkownika instytucjonalnego.
Art. 8 (…) 3. Użytkownikami końcowymi SŁR mogą być także osoby inne niż wskazane w ust. 1–3, w przypadkach tego wymagających ze względu na ważny interes Państwa.

Przebieg procesu legislacyjnego jest monitorowany.

Projekt zmian w Prawie energetycznym wdrażający obowiązek AMI

W ramach Ministerstwa Energii kontynuowane są prace nad projektem zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie m.in. wprowadzenia obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu. Robocze przepisy (objęte poufnością) są analizowane przez przedstawicieli grup roboczych z ramienia OSD, Ministerstwo planuje konsultacje w okresie wakacyjnym i uchwalenie zmian na wrześniowym posiedzeniu Sejmu. Jednocześnie rozpoczynają się prace nad projektami trzech rozporządzeń, do których również zaproszeni zostali przedstawiciele OSD i Biura PTPiREE.