20 marca 2019

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w lutym 2019 roku

W połowie lutego zakończyły się konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021 – 2030 (KPEiK). Opracowany przez ME dokument stanowi krok do wypełnienia obowiązku wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Końcowa wersja KPEiK powinna być zgłoszona do Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2019 roku. Projekt zawiera krajowe założenia i cele oraz polityki i działania dotyczące obniżenia emisyjności, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, a także wewnętrznego rynku energii oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

PTPiREE uczestniczyło w konsultacjach publicznych projektu. Po analizie zapisów opublikowanego w styczniu dokumentu stanowisko branży przekazano do resortu energii.

Pod koniec stycznia rozpoczęto konsultacje publiczne przygotowanych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, projektów ustaw: Prawo zamówień publicznych, przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Po przeanalizowaniu zapisów projektowanych regulacji uwagi i sugestie branży, również w formie konkretnych propozycji zmian, przekazano do MPiT. Dalszy przebieg procesu legislacyjnego jest monitorowany.

14 lutego do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Regulacja ma na celu określać zasady udzielania oraz rozliczania wsparcia dla instrumentów określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przepisy określają warunki wsparcia dla projektów ułatwiających wdrażanie elektromobilności w Polsce.

Stanowisko PTPiREE przekazano do ME pod koniec lutego.

W lutym kontynuowały prace grupy robocze działające w ramach powołanego przy Ministrze Energii zespołu do spraw wprowadzenia w naszym kraju inteligentnego opomiarowania. Mają one na celu wypracowanie przepisów ustawy i rozporządzenia (Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (wdrożenie AMI)).

W zespole, jak i w grupach roboczych, uczestniczą reprezentanci Towarzystwa (OSD, PSE oraz Biura PTPiREE).