16 listopada 2018

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w październiku br.

Do sejmu trafił 11 października rządowy projekt nowelizacji ustawy Pe dotyczący  uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przemysłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

PTPiREE przekazało propozycje uzupełnień projektu wraz z uzasadnieniem, które także omawiał przedstawiciel PTPiREE na posiedzeniu Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

12 października rozpoczęto konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Na portalu internetowym Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono komplet dokumentów związanych z nowelizacją, tj. również uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji.

Celem proponowanych zmian – jak wynika z uzasadnienia – jest wprowadzenie do tzw. rozporządzenia taryfowego:

a. mechanizmu uwzględniania w ramach tzw. konta regulacyjnego w taryfach operatorów systemów elektroenergetycznych różnic w osiąganych faktycznie przychodach w latach poprzednich w stosunku do przychodów wynikających z zatwierdzanych dla tych lat taryf. Różnice te wynikają ze specyfiki poboru i rozliczeń energii elektrycznej przez odbiorców oraz odwoływania się w procesie kalkulacji taryf do przychodów planowanych;

b. uregulowania kwestii stosowania mechanizmów regulacji jakościowej w procesie taryfowym operatorów systemów elektroenergetycznych, której celem jest ciągła poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji energii elektrycznej;

c. uregulowania kwestii naliczania odbiorcom „energochłonnym” opłat wynikających ze składnika jakościowego;

d. uregulowania kwestii naliczania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy.

Stanowisko PTPiREE wobec zaprezentowanych propozycji, w szczególności dotyczących uszczegółowienia i doprecyzowania zasad regulacji jakościowej oraz mechanizmu konta regulacyjnego, przekazano do ME w wymaganym terminie.

W drugiej połowie października do Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa ME przekazano komentarz PTPiREE ukazujący działania podejmowane przez operatorów systemów elektroenergetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu w nadchodzących miesiącach zimowych. Jest to odpowiedź na skierowaną z ME pod koniec września prośbę o syntetyczną informację w sprawie przygotowania systemu elektroenergetycznego do sezonu zimowego 2018/2019. Komentarz PTPiREE ma służyć opracowaniu przez ME informacji dla Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat przygotowania do sezonu zimowego krajowych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, z uwzględnieniem zagadnień cyberbezpieczeństwa.

Przygotowany w ME projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przekazano 23 października do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Na 9 listopada wyznaczono termin zgłoszenia uwag do projektu. PTPiREE zaproszono do złożenia opinii.

Projektowanymi zapisami wprowadza się systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania, m.in. obowiązek instalacji do 31 grudnia 2026 roku liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w co najmniej 80 proc. punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Przewiduje się również powołanie Operatora Informacji Pomiarowych.

Wprowadza się także rozwiązania dotyczące funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej oraz zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Projekt stwarza podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego.

Przewiduje on ponadto zmianę zasad funkcjonowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), m.in. poprzez zapisy, że nabór na tę funkcję będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii, a Prezes URE ma wykonywać swoje zadania przy pomocy dwóch wiceprezesów przez niego powoływanych.

Zapisy dokumentu są szeroko analizowane w ramach skupionych w ramach PTPiREE gremiów. Wypracowane stanowisko branży zostanie przekazane do ME we wskazanym terminie.