25 października 2018

Wstrzymanie wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. informują, iż w związku z przyjętą przez Ministerstwo Energii koncepcją budowy przez PSE S.A. na rynku energii Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP), wstrzymują planowane wdrożenie Centralnego Systemu Wymiany Informacji.

Podjęte przez OSD działania zmierzające do wprowadzenia jednolitego modelu wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej, opartego na międzynarodowym standardzie ebIX, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Energii, wpisują się w zakres planowanego wdrożenia CSIP i zmiany modelu rynku energii elektrycznej w Polsce. W związku z tym, w projekcie wdrożenia CSIP zakłada się wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu ebIX/CSWI realizowanego przez ww. operatorów systemów dystrybucyjnych.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie oraz zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem CSIP ma zostać PSE S.A.

Jednocześnie OSD będą kontynuowali realizację procesów renumeracji kodów Punktów Poboru Energii (PPE) w oparciu o międzynarodowy standard GS1, w celu ujednolicenia w całej Polsce numeracji PPE i wykorzystania ich w CSIP.

Powyższe wpisuje się w zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obejmującego m.in. utworzenie Operatora Informacji Pomiarowej (OIP).