Wykaz certyfikowanych urządzeń

Szanowni Państwo,

publikujemy wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiotowy wykaz dotyczy urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie zgodności z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Ponadto zwracamy uwagę, że Operator Systemu Dystrybucyjnego, na etapie przyłączenia, weryfikuje spełnienie aktualnych przepisów prawa przez planowaną do przyłączenia jednostkę wytwórczą, w tym wymagań zawartych m.in. w  „Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym” oraz IRiESD, dotyczących np. komunikacji, tj. posiadania portu RS 485 i wspierania protokołu SUNSPEC.

Niespełnienie tych wymagań  może skutkować brakiem zgody na przyłączenie danej jednostki wytwórczej, pomimo pozytywnej weryfikacji w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Zwracamy uwagę, że Certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065.

Urządzenia, dla których certyfikat został wydany przez jednostkę nie posiadającą stosownej akredytacji, w tym przez jednostkę posiadającą akredytację na zgodność z innym normami, np. EN ISO/IEC 17025, nie będą uwzględniane w wykazie.

Wskazujemy, że jednostka badawcza powinna być akredytowana w szczególności w zakresie EN ISO/IEC 17025 i to upoważnia ją do przeprowadzania badań i testów, na podstawie których jednostka certyfikująca posiadająca akredytację w danym zakresie zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065, po weryfikacji dokumentacji z badań wystawi stosowny certyfikat.

Informujemy, że w przypadku potwierdzenia niezgodności w złożonych do PTPiREE dokumentach (również po wpisaniu urządzenia na listę certyfikowanych urządzeń PTPiREE), urządzenia których dotyczą niezgodności zostaną wykreślone z wykazu PTPiREE. Data wykreślenia urządzenia jest podana w wykazie w kolumnie „Data ważności dokumentu”. Od dnia wykreślenia danego urządzenia z wykazu PTPiREE, OSD może odmówić jego przyłączenia do sieci.

Upoważnionym podmiotem do udzielania informacji o powodach wykreślenia danego urządzenia z wykazu, jest producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Informacje dotyczące potwierdzania zgodności magazynów energii z kodeksem NC RfG - 20220303_public_faq_1.5-certyfikaty_clean.pdf, szczegółowe informacje: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury 

UWAGA: od 1 maja 2022 r. honorowane są wyłącznie „certyfikaty docelowe”.

Wykaz urządzeń obowiązujący od 1 maja
2022-05-16-wykaz-certyfikowanych--urzadzen.pdf

„Certyfikat docelowy”, jest to taki certyfikat, który spełnia wymagania etapu III, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez kolejne urządzenia, wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: certyfikaty@ptpiree.pl


Wersja archiwalna plików do pobrania: