Legislacja

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej działa w zakresie szeroko rozumianego pojęcia podejmowania działań w obszarze legislacji, kreuje nowe rozwiązania i wypracowuje stanowiska w sprawach wspólnych dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W szczególności koncentruje się na nowych wymaganiach stawianych Operatorom Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatorowi Systemu Przesyłowego, wynikających często z wdrażania przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego.

Działania związane z kształtowaniem regulacji prawnych w szczególności polegają na inicjowaniu procesów prawodawczych, monitorowaniu prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz analizowaniu i opiniowaniu tychże projektów na każdym możliwym etapie prac. Umożliwia to status organizacji społecznej, jaki posiada PTPiREE, będąc stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę – Prawo o stowarzyszeniach.

Zaangażowanie dotyczy wszelkich aktów prawnych, których przepisy regulują działalność przedsiębiorstw energetycznych, zarówno w sferze prawa administracyjnego, cywilnego ale także i karnego. Działalność PTPiREE koncentruje się przede wszystkim na:

  • Ustawie – Prawo energetyczne oraz wydawanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
  • Przepisach regulujących posadowienie infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw sieciowych,
  • Przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania terenu oraz ograniczeń z nich wynikających w kontekście posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej,
  • Ustawie o odnawialnych źródłach energii,
  • Przepisach regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • Przepisach regulujących kwestię efektywności energetycznej oraz jakości energii,
  • Wszelkich przepisach dotyczących działalności OSD i OSP, w tym regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, przepisach podatkowych i proceduralnych.

Ponadto PTPiREE aktywnie angażuje się także w prace nad dokumentem rządowym Polityka Energetyczna Polski, zarówno poprzez udział przedstawiciela w zespołach eksperckich przy Ministerstwie Gospodarki, jak i poprzez opiniowanie projektów dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym.

PTPiREE monitoruje także inicjatywy prawodawcze Unii Europejskiej, prezentując stanowiska poprzez europejskie stowarzyszenie EURELECTRIC bądź podczas konsultacji prowadzonych przez poszczególne resorty. 

Prace w zakresie legislacji są prowadzone przez przedstawicieli OSD i OSP w Radzie Dyrektorów ds. Prawa, przy wsparciu pracowników Biura PTPiREE.