Działalność konferencyjna i szkoleniowa

PTPiREE prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową. W jej ramach realizowanych jest 15 cyklicznych konferencji z zakresu prawa energetycznego oraz techniki i technologii wykorzystywanych w energetyce, a także kilkadziesiąt szkoleń i seminariów. Organizowane są także jednorazowe wydarzenia poświęcone bieżącym zagadnieniom istotnym dla sektora energetycznego. Większość z nich dedykowana jest Operatorom Systemów Dystrybucyjnych i Operatorowi Systemu Przesyłowego, jednak z uwagi na wspólne problemy i zagadnienia, zapraszamy do udziału w nich także firmy obrotu energią elektryczną oraz podmioty z sektora wytwarzania energii elektrycznej, sektora gazowniczego oraz telekomunikacyjnego.

Jeśli w naszej aktualnej ofercie nie ma interesujących Państwo szkoleń, prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty dedykowanej Państwu.

Tematyka konferencji (cyklicznych)

 1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
 2. Elektroenergetyczne linie kablowe - stan obecny, nowe techniki
 3. Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
 4. Międzynarodowa Konferencja TRANSFORMATOR
 5. Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 6. Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych
 7. Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych
 8. Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
 9. Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce oraz efektywność energetyczna
 10. Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
 11. Prace Pod Napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie
 12. Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju
 13. PR i Marketing w energetyce
 14. Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE
 15. Możliwość pozyskania finansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich

Tematyka szkoleń

 • Przedsiębiorstwa sieciowe a zarządcy dróg. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury sieciowej w pasie drogowym oraz mechanizmy usuwania i rozliczanie kolizji infrastruktury sieciowej z inwestycjami drogowymi
 • Zmiany w ustawie - Prawo ochrony konkurencji i konsumentów w kontekście praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych
 • Służebność przesyłu i inne mechanizmy prawne regulacji stanu prawnego infrastruktury sieciowej
 • Umowy na rynku elektroenergetycznym. Operatorzy systemów a sprzedawcy i odbiorcy
 • Izolatory elektroenergetyczne. Wymagania, badania i normalizacja oraz dobór do warunków eksploatacyjnych
 • Windykacja należności oraz metody skutecznego zabezpieczenia formalno-prawnego interesów przedsiębiorstwa energetycznego – ze szczególnym uwzględnieniem drugiej części tytułu, czyli metod zabezpieczania interesów OSD
 • Inwestycje liniowe ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew i krzewów w pasach linii energetycznych
 • Wymagania bezpiecznej, dla ludzi i środowiska, eksploatacji wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych, napełnianych sześciofluorkiem siarki, w świetle wymagań europejskich i krajowych
 • Izolatory elektroenergetyczne. Wymagania, badania i normalizacja oraz dobór do warunków eksploatacyjnych
 • Eksploatacja transformatorów – kurs podstawowy
 • Eksploatacja transformatorów – kurs drugiego stopnia
 • Badania specjalistyczne transformatorów
 • Materiałowa, konstrukcyjna, projektowa i eksploatacyjna problematyka współczesnych linii napowietrznych
 • Kable elektroenergetyczne
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznej w oparciu o katalogi typizacyjne PTPiREE
 • Kable elektroenergetyczne i linie kablowe 15 – 110 kV
 • Ograniczenie różnicy bilansowej i technologie Smart
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach o napięciu powyżej 1kV
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia
 • BHP i ochrona środowiska w energetyce

Szczegółowe informacje o wszystkich aktualnie realizowanych przez PTPiREE szkoleniach i konferencjach zawarte są w dziale „Wydarzenia”.