29 lipca 2019

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania wytycznych do programów certyfikacji

PTPiREE poszukuje Wykonawcy pracy, której celem ma być:

Opracowanie wytycznych do programów certyfikacji wykorzystywanych w procesie weryfikacji spełnienia wymogów przez źródła wytwórcze w świetle zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej Rozporządzenie)” i metodyk sprawdzenia danego wymogu w oparciu o dokument PTPiREE „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych ” (opisane szerzej w punkcie 1.1.). Opracowany dokument będzie podstawą do opracowania przez jednostki certyfikujące programów certyfikacji, przedkładanych w procedurze uzyskiwania akredytacji do krajowych jednostek akredytujących (w Polsce, Polskie Centrum Akredytacji).

Szczegóły zapytania ofertowego: 2019_07_19_zapytanie-ofertowe-wytyczne_ver_pordr.pdf