26 lipca 2019

Spotkanie dotyczące sposobu i zasad wykorzystania certyfikatów oraz zasad zgodności na moduły wytwarzania energii, 10.09.2019 r., Konstancin-Jeziorna

Mając na uwadze obowiązek stosowania od dnia 27 kwietnia 2019 r. zapisów kodeksu sieci przyjętego „Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci” (zwany dalej NC RfG) oraz upubliczniony dokument „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” (przykładowy dokument można znaleźć pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/kodeksy-sieciowe/nc-rfg/procedura-wykorzystania-certyfikatow-w-procesie-przylaczenia.ashx?la=pl-pl&hash=372750ECE02DC5ED62592F46CA4B14EA30E8C18F) Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Operator Systemu Przesyłowego, których reprezentuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej PTPiREE) zapraszają Państwa na spotkanie, podczas którego poruszone zostaną tematy dotyczące sposobu i zasad wykorzystania certyfikatów oraz deklaracji zgodności na produkowane, dystrybuowane, dostarczane przez Państwo na rynek elektroenergetyczny w Polsce moduły wytwarzania energii, bądź komponenty i urządzenia do tych modułów.

Wyżej wymienione spotkanie ma na celu wyrównanie wiedzy oraz ustandaryzowanie, zgodnie z PN-EN ISO /IEC17050-1 treści wystawianych przez Państwa deklaracji zgodności oraz certyfikatów z racji występujących w chwili obecnej znacznych rozbieżności oraz przekazać wiedzę na temat wymagań dot. stosowania certyfikatów po okresie przejściowym. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE SA (Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165, sala: aula), w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 10:00. W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: dylinska@ptpiree.pl do dnia 3 września 2019 r.