14 grudnia 2018

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych we listopadzie br.

W listopadzie  opiniowano kolejne wersje nowelizacji Prawa energetycznego. 9 listopada sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ją 12 grudnia br.


Pod koniec listopada w PTPiREE analizowano uwagi zgłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Rządowe Centrum Legislacji w ramach konsultacji międzyresortowych dot. projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego. PTPiREE monitoruje dalsze prace nad projektem.


W ostatnich dniach listopada do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

PTPiREE uczestniczyło w konsultacjach publicznych projektu – w kwietniu 2018 roku – wnosząc uwagi dotyczące przede wszystkim poboru opłaty kogeneracyjnej. Jak wynika z uzasadnienia, dokument dotyczy określenia zasad udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ma na celu zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia kogeneracji – opartego na systemie świadectw pochodzenia – aukcyjnym, efektywnym ekonomicznie systemem wsparcia wysokosprawnej Kogeneracji, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła, promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań, ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych, takich jak niska jakość powietrza.

Planowane jest ustalenie – od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2019 roku – opłaty kogeneracyjnej na poziomie 1,58 zł za 1 MWh.

PTPiREE monitoruje dalszy przebieg prac nad regulacją.


Na początku listopada PTPiREE – w imieniu zrzeszonych OSD – złożyło komentarze i propozycje w ramach konsultacji publicznych rządowego projektu nowelizacji ustawy Pe dotyczące m.in. wdrożenia OIP. Projektowane zapisy wprowadzają systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania, m.in. obowiązek instalacji do 31 grudnia 2026 roku liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w co najmniej 80 proc. punktów pomiarowych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Przewiduje się również powołanie Operatora Informacji Pomiarowych. Wprowadza się także rozwiązania związane z funkcjonowaniem
i rozwojem magazynów  energii elektrycznej.

Zarządzeniem Ministra Energii z 24 XI 2018 powołano zespół do spraw wprowadzenia w naszym kraju inteligentnego opomiarowania, w pracach którego będą uczestniczyli także reprezentanci PTPiREE.


W drugiej połowie listopada PTPiREE – w nawiązaniu do trwających międzyresortowych prac i uzgodnień dotyczących zapisów projektu nowelizacji rozporządzenia MPiT w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – ponownie przekazało do MPiT oraz ME postulat zmiany okresu ważności legalizacji liczników statycznych energii elektrycznej z ośmiu do dwunastu lat.


Pod koniec listopada rozpoczęto konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MC w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz
o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Projekt wraz z kompletem dokumentów zamieszczono na portalu RCL. Konsultowały go w ramach PTPiREE Rada ds. Planowania i Rozwoju oraz Rada ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym, a uwagi w trybie roboczym przekazano w formie elektronicznej do ME w wyznaczonym terminie.


Podczas konferencji prasowej ME, 23 listopada, zaprezentowano, a następnie opublikowano i poddano konsultacjom publicznym, projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
W dokumencie PEP zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego z oceną poprzedniej polityki, cel obecnej polityki energetycznej, określono także kierunki polityki wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji. PEP jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się, że Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 będzie zgodny
z Polityką energetyczną Polski do 2040 roku.

Poza PEP 2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także następujące dokumenty:
– wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do 2040 roku,
– PEP 2040 w pytaniach i odpowiedziach – ten materiał dostarcza dodatkowej wiedzy, która wskaże, dlaczego przyjęto określone rozwiązania,
– wyciąg z PEP2040.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP 2040.
Z całością projektowanych regulacji można zapoznać się na stronie ME. Termin wyznaczony na wniesienie uwag to 15 stycznia 2019 roku.
PTPiREE rozpoczęło analizy zapisów opublikowanych dokumentów. Stanowisko branży będzie wypracowane i przekazane ME na początku stycznia.