2 lipca 2018

Konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

Wprowadzenie

PTPiREE informuje, że opracowało projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej stosowanych w szczególności u odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej C1x.
Przedmiotem konsultacji są zapisy powyższego projektu wymagań technicznych, które mogą zostać wykorzystane przez PTPiREE, członków zrzeszonych w PTPiREE oraz inne podmioty zainteresowane oczekiwanym kierunkiem rozwoju urządzeń pomiarowych.
Wymagania bazują na dotychczasowych wymaganiach dla liczników energii elektrycznej, które były stosowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszonych w PTPiREE oraz doświadczeniach i potrzebach biznesowych OSD. Równocześnie uwzględniają one potencjalne kierunki w rozwoju urządzeń pomiarowych i usług telekomunikacyjnych.

Opis konsultacji

Konsultacje trwają od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r.
Przedmiotem konsultacji są wymagania ujęte w następujących dokumentach:

  • Projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 1-fazowych liczników energii elektrycznej;
  • Projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej;
  • Projekt Wymagań bezpieczeństwa wobec statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej.

W procesie konsultacji oczekujemy od zainteresowanych podmiotów udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej przedstawionego projektu wymagań, w szczególności braku możliwości lub ograniczeń w zakresie ich realizacji. Ponadto, dla wymagań których spełnienie wymaga istotnych zmian w urządzeniu obecnie dostępnym, prosimy o podanie czasu potrzebnego dla implementacji danego wymagania technicznego oraz wpływu na jego cenę. Szczególną uwagę zwracamy na wymagania w warstwie komunikacyjnej oraz w zakresie bezpieczeństwa. W projekcie wymagań nie są poddane konsultacjom moduły dla różnych standardów komunikacji PLC, które są i będą wykorzystywane przez OSD.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie konsultacji i zaopiniowaniu projektu wymagań. Wszelkie propozycje zmian wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonych formularzach, na adres: konsultacje_liczniki@ptpiree.pl

Po zakończeniu procesu konsultacji, rekomendowane wymagania techniczne zostaną udostępnione na stronie www PTPiREE o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.

Przedmiotowe konsultacje nie mają formy dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a – 31c ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1579).

Dokumenty do pobrania: